SGK - Lịch sử

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)
Chương II. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000)
Chương III. Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000)
Chương IV. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)
Chương V. Quan hệ quốc tế (1945 - 2000)
Chương VI. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương I. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
+ - Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)
Chương II. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
+ - Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời
Chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
+ - Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Chương IV. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
+ - Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
+ - Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
+ - Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
Chương V. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000