SBT - Ngữ văn

NGỮ VĂN 12 TẬP 1

+ - Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
+ - Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
+ - Soạn bài Tuyên ngôn Độc lập
+ - Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
+ - Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
+ - Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
+ - Soạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống
+ - Soạn bài Phong cách ngôn ngữ khoa học
+ - Soạn bài Viết bài làm văn số 2 : Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)
+ - Soạn bài Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 -12 - 2003
+ - Soạn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
+ - Soạn bài Tây Tiến
+ - Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
+ - Soạn bài Việt Bắc (trích)
+ - Soạn bài Luật thơ
+ - Soạn bài Phát biểu theo chủ đề
+ - Soạn bài Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)
+ - Soạn bài Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
+ - Soạn bài Viết bài làm văn số 3 : Nghị luận văn học
+ - Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp
+ - Soạn bài Sóng
+ - Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận
+ - Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca
+ - Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
+ - Soạn bài Quá trình văn học và phong cách văn học
+ - Soạn bài Người lái đò Sông Đà (trích)
+ - Soạn bài Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
+ - Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông ? (trích)
+ - Soạn bài Ôn tập phần Văn học
+ - Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

NGỮ VĂN 12 TẬP 2

+ - Soạn bài Vợ chồng A Phủ (trích)
+ - Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học
+ - Soạn bài Nhân vật giao tiếp
+ - Soạn bài Vợ nhặt
+ - Soạn bài Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
+ - Soạn bài Rừng xà nu (trích)
+ - Soạn bài Những đứa con trong gia đình
+ - Soạn bài Viết bài làm văn số 6 : Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)
+ - Soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa
+ - Soạn bài Thực hành về hàm ý
+ - Soạn bài Thuốc
+ - Soạn bài Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận
+ - Soạn bài Số phận con người (trích)
+ - Soạn bài Ông già và biển cả (trích)
+ - Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận
+ - Soạn bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)
+ - Sửa bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc
+ - Soạn bài Phát biểu tự do
+ - Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính
+ - Soạn bài Văn bản tổng kết
+ - Soạn bài Ôn tập phần Làm văn
+ - Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
+ - Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ
+ - Soạn bài Ôn tập phần Văn học
+ - Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Tuần 1

+ - Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX
+ - Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2

+ - Tuyên ngôn độc lập (Tác giả)
+ - Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
+ - Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 3

+ - Tuyên ngôn độc lập (Tác phẩm)
+ - Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 4

+ - Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
+ - Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tuần 5

+ - Phong cách ngôn ngữ khoa học
+ - Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Tuần 6

+ - Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003
+ - Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

+ - Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
+ - Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 12

Tuần 13

+ - Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14

Tuần 15

+ - Quá trình văn học và phong cách văn học

Tuần 16

+ - Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17

+ - Ai đã đặt tên cho dòng sông
+ - Những ngày đầu của nước Việt Nam mới
+ - Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18

+ - Ôn tập phần văn học lớp 12 kì 1

Tuần 19

+ - Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

Tuần 21

+ - Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22

Tuần 23

+ - Những đứa con trong gia đình
+ - Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

+ - Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

+ - Hồn Trương Ba, da hàng thịt
+ - Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

+ - Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tuần 33

+ - Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
+ - Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tuần 34

+ - Ôn tập phần Văn học lớp 12 kì 2