SBT - Tiếng anh mới

Unit 1: Life stories - Những câu chuyện đời sống

Unit 2: Urbanisation - Đô thị hoá

Unit 3: The green movement - Phong trào xanh

Unit 4: The mass media - Phương tiện truyền thông đại chúng

Unit 5: Cultural identity - Bản sắc văn hóa

Test yourself 1 - Tự kiểm tra 1

Unit 6: Endangered species - Các loài bị đe dọa

Unit 7: Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo

Unit 8: The World of Work - Thế giới của công việc

Unit 9: Choosing a career - Lựa chọn một nghề nghiệp

Unit 10: Lifelong Learning - Học tập suốt đời

Test yourself 2 - Tự kiểm tra 2