SBT - Toán nâng cao

PHẦN SBT GIẢI TÍCH 12 NÂNG CAO

CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
+ - Bài 6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức
+ - Bài 7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ
CHƯƠNG II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
CHƯƠNG III: NGUYÊN HÀM, PHÂN TÍCH VÀ ỨNG DỤNG
CHƯƠNG IV: SỐ PHỨC

PHẦN SBT HÌNH HỌC 12 NÂNG CAO

CHƯƠNG I: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
CHƯƠNG II: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN