SGK - Sinh học

PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
+ - Bài 1. Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
+ - Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
+ - Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
+ - Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
+ - Bài 14. Thực hành: Lai giống
CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
+ - Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
+ - Bài 20. Tạo giống mới nhờ công nghệ gen
CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
+ - Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

PHẦN SÁU. TIẾN HÓA

CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA
+ - Bài 31. Tiến hóa lớn
CHƯƠNG II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
+ - Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT
CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT
+ - Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI , SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
+ - Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
+ - Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học