SGK - Toán nâng cao

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

+ - Bài tập trắc nghiệm khách quan chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

+ - Bài tập trắc nghiệm khách quan chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

+ - Bài tập trắc nghiệm khách quan chương III - Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG

+ - Câu hỏi trắc nghiệm chương I - Khối đa diện và thể tích của chúng

CHƯƠNG II. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN

+ - Câu hỏi trắc nghiệm chương II - Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

+ - Ôn tập chương III - Phương pháp tọa độ trong không gian
+ - Câu hỏi trắc nghiệm chương III - Phương pháp tọa độ trong không gian

ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC