SGK - Vật lý nâng cao

Câu 4 trang 78 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 4. Một sóng ngang truyền trên một dây rất dài có phương trình :\(u = 6\cos (4\pi t + 0,02\pi x)\)

trong đó \(x\) và \(u\) được tính bằng xentimét (cm) và \(t\) được tính bằng giây (s). Hãy xác định :

a) Biên độ;                                            b) Bước sóng;

c) Tần số                                               d) Tốc độ;

e) Độ dời \(u\) tại \(x = 16,6 cm\), lúc \(t= 4\) s.

Giải

Sóng ngang có dạng \(u = 6\cos (4\pi t + 0,02\pi x) \Rightarrow u = 6cos4\pi \left( {t + {{0,02\pi x} \over {4\pi }}} \right)\)

\(u = 6\cos 4\pi \left( {t + {x \over {200}}} \right)\)                                   

Ta có : Biên độ \(A = 6\) (cm)

           Bước sóng \(\lambda = {v \over f} = {2 \over 2} = 1(m)\)

           Tần số góc \(\omega = 4\pi (rad/s) \Rightarrow \) Tần số góc \(f = {\omega \over {2\pi }} = 2(Hz)\)

           Tốc độ \(v = 200(cm/s) = 2(m/s)\)

Khi \(x = 16,6\) (cm), \(t = 4\) (s)

\( \Rightarrow u = 6\cos 4\pi \left( {4 + {{16,6} \over {200}}} \right) = 3(cm).\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345