SGK - Vật lý nâng cao

Câu 5 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
Bài 5. Hai khe trong thí nghiệm Y - âng cách nhau 3 mm được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(0,6\mu m\). Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2 m. Hãy xác định tính chất của vân giao thoa tại điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2 mm và  tại điểm N cách vân sáng trung tâm 1,8 mm.

Giải

Thí nghiệm giao thoa Y-âng : \(a = 3\) (mm);\(\lambda = 0,6(\mu m);D = 2(m)\)

Khoảng vân giao thoa :\(i = {{\lambda D} \over a} = {{0,{{6.10}^{ - 6}}.2} \over {{{3.10}^{ - 3}}}} = 0,{4.10^{ - 3}}(m) = 0,4(mm)\)

\({{{x_M}} \over i} = {{1,2} \over {0,4}} = 3 \Leftrightarrow {x_M} = 3i\) , \(M\) thuộc vân sáng bậc 3.

\({{{x_N}} \over i} = {{1,8} \over {0,4}} = 4,5 \Leftrightarrow {x_N} = 4,5i\), \(N\) thuộc vân tối thứ 5.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345