SGK - Ngữ văn

Một số tác giả, tác phẩm văn học tham khảo

+ - Nghị luận xã hội lớp 10

Tuần 1 SGK Ngữ văn 10

Tuần 2 SGK Ngữ văn 10

Tuần 3 SGK Ngữ văn 10

Tuần 4 SGK Ngữ văn 10

Tuần 5 SGK Ngữ văn 10

Tuần 6 SGK Ngữ văn 10

Tuần 7 SGK Ngữ văn 10

Tuần 8 SGK Ngữ văn 10

Tuần 9 SGK Ngữ văn 10

+ - Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa

Tuần 10 SGK Ngữ văn 10

+ - Luyện tập viết đoạn văn tự sự

Tuần 11 SGK Ngữ văn 10

Tuần 12 SGK Ngữ văn 10

Tuần 13 SGK Ngữ văn 10

+ - Đọc thêm: Cảm Hoài - Đặng Dung

Tuần 14 SGK Ngữ văn 10

Tuần 15 SGK Ngữ văn 10

Tuần 16 SGK Ngữ văn 10

Tuần 17 SGK Ngữ văn 10

Tuần 18 SGK Ngữ văn 10

Tuần 19 SGK Ngữ văn 10

Tuần 20 SGK Ngữ văn 10

Tuần 21 SGK Ngữ văn 10

Tuần 22 SGK Ngữ văn 10

Tuần 23 SGK Ngữ văn 10

Tuần 24 SGK Ngữ văn 10

+ - Đọc thêm: Truyền kì mạn lục - Nguyễn Dữ

Tuần 25 SGK Ngữ văn 10

Tuần 26 SGK Ngữ văn 10

Tuần 27 SGK Ngữ văn 10

Tuần 28 SGK Ngữ văn 10

+ - Truyện Kiều

Tuần 29 SGK Ngữ văn 10

Tuần 30 SGK Ngữ văn 10

Tuần 31 SGK Ngữ văn 10

Tuần 32 SGK Ngữ văn 10

Tuần 33 SGK Ngữ văn 10

Tuần 34 SGK Ngữ văn 10

Tuần 35 SGK Ngữ văn 10