SBT - Tiếng anh

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF... - MỘT NGÀY TRONG CUỘC ĐỜI CỦA...

UNIT 2: SCHOOL TALKS - CHUYỆN VỀ TRƯỜNG HỌC

UNIT 3: PEOPLE'S BACKGROUND - LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI

UNIT 4: SPECIAL EDUCATION - NỀN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU - CÔNG NGHỆ VÀ BẠN

UNIT 6: AN EXCURSION - MỘT CHUYẾN THÁM HIỂM

UNIT 7: THE MASS MEDIA - PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE - CÂU CHUYỆN VỀ NGÔI LÀNG CỦA TÔI

UNIT 9: UNDERSEA WORLD - THẾ GIỚI DƯỚI LÒNG BIỂN

UNIT 10: CONSERVATION - SỰ BẢO TỒN

UNIT 11: NATIONAL PARKS - CÔNG VIÊN QUỐC GIA

UNIT 12: MUSIC - ÂM NHẠC

UNIT 13: FILMS AND CINEMA - RẠP CHIẾU PHIM VÀ PHIM

UNIT 14: THE WORLD CUP - CÚP THẾ GIỚI

UNIT 15: CITIES - CÁC THÀNH PHỐ

UNIT 16: HISTORICAL PLACES - DI TÍCH LỊCH SỬ