SBT - Lịch sử

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TIẾP THEO)

CHƯƠNG I - CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LATINH (THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX)
Chương II: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Chương III: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

PHẦN HAI: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)
Chương II: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Chương III: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939)
Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

PHẦN BA: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858-1918)

Chương 1: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế ki XIX
Chương II: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1928)