SBT - Ngữ văn

NGỮ VĂN 11 TẬP 1

+ - Soạn bài Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự)
+ - Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
+ - Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
+ - Soạn bài Tự tình
+ - Soạn bài Câu cá mùa thu
+ - Soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
+ - Soạn bài Thao tác lập luận phân tích
+ - Soạn bài Thương vợ
+ - Soạn bài Bài ca ngất ngưởng
+ - Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát
+ - Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích
+ - Soạn bài Lẽ ghét thương
+ - Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học
+ - Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
+ - Soạn bài Thực hành về thành ngữ, cổ điển
+ - Soạn bài Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)
+ - Soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
+ - Soạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
+ - Soạn bài Thao tác lập luận so sánh
+ - Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng 8 năm 1945
+ - Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
+ - Soạn bài Hai đứa trẻ
+ - Soạn bài Ngữ cảnh
+ - Soạn bài Chữ người tử tù
+ - Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận so sánh
+ - Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
+ - Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia
+ - Soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí
+ - Soạn bài Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
+ - Soạn bài Chí phèo - Nam Cao
+ - Soạn bài Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
+ - Soạn bài Bản tin
+ - Soạn bài Luyện tập viết bản tin
+ - Soạn bài Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
+ - Soạn bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài
+ - Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản
+ - Soạn bài Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét)
+ - Soạn bài Ôn tập phần văn học
+ - Soạn bài Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
+ - Soạn bài Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

NGỮ VĂN 11 TẬP 2

+ - Soạn bài Lưu biệt khi xuất dương
+ - Soạn bài Nghĩa của câu
+ - Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học
+ - Soạn bài Hầu trời - Tản Đà
+ - Soạn bài Vội vàng - Xuân Diệu
+ - Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ
+ - Soạn bài Tràng Giang
+ - Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
+ - Soạn bài Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội
+ - Soạn bài Đây thôn vĩ dạ - Hàn Mặc Tử
+ - Soạn bài Chiều tối (Mộ)
+ - Soạn bài Từ ấy - Tố Hữu
+ - Soạn bài Tiểu sử tóm tắt
+ - Soạn bài Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt
+ - Soạn bài Tôi yêu em
+ - Soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt
+ - Soạn bài Người trong bao
+ - Soạn bài Thao tác lập luận bình luận
+ - Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền
+ - Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bình luận
+ - Soạn bài Về luân lí xã hội ở nước ta
+ - Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
+ - Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận
+ - Soạn bài Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh
+ - Soạn bài Một số thể loại văn học: Kịch, nghị luận
+ - Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
+ - Soạn bài Ôn tập phần văn học
+ - Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận
+ - Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt
+ - Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
+ - Soạn bài Ôn tập Phần Tập Làm Văn
+ - Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Tuần 1

+ - Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
+ - Viết bài làm văn số 1 - Nghị luận xã hộia

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

+ - Bài ca ngắn đi trên bãi cát
+ - Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Tuần 5

Tuần 6

+ - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Tác giả
+ - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Tác phẩm
+ - Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7

Tuần 8

+ - Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Tuần 9

+ - Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945
+ - Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 10

Tuần 11

+ - Luyện tập thao tác lập luận so sánh
+ - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Tuần 12

Tuần 13

+ - Một số thể loại văn học: thơ, truyện
+ - Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

+ - Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17

Tuần 18

+ - Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

+ - Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
+ - Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

+ - Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

+ - Người cầm quyền khôi phục uy quyền
+ - Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29

+ - Về luân lí xã hội ở nước ta
+ - Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Tuần 30

+ - Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
+ - Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31

+ - Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32

+ - Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận
+ - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33

+ - Ôn tập phần Văn học lớp 11 kì 2
+ - Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34

+ - Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2
+ - Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
+ - Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2