SBT - Tiếng anh mới

Unit 1: The generation gap - Khoảng cách thế hệ

Unit 2: Relationships - Các mối quan hệ

Unit 3: Becoming Independent - Trở nên độc lập

Unit 4: Caring for those in need - Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ

Unit 5: Being part of ASEAN - Là một thành viên của ASEAN

Unit 6: Global warming - Nóng lên toàn cầu

Unit 7: Further education - Giáo dục nâng cao

Unit 8: Our world heritage sites - Những di sản thế giới của chúng ta

Test yourself 1: Units 6-7-8 - Tự kiểm tra 1: Bài 6-7-8

Unit 9: Cities of the future - Các thành phố của tương lai

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity - Lối sống lành mạnh và tuổi thọ

Test yourself 2: Units 9-10 - Tự kiểm tra 2: Bài 9-10