SGK - Sinh học

Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
+ - Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây
+ - Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)
+ - Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp
+ - Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
+ - Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
+ - Bài 22. Ôn tập chương 1

Chương II. Cảm Ứng

Cảm ứng ở thực vật
+ - Bài 25. Thực hành: Hướng động
Cảm ứng ở động vật
+ - Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
+ - Bài 31. Tập tính của động vật
+ - Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

Chương III. Sinh trưởng và phát triển

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
+ - Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa
Sinh trưởng và phát triển ở động vật
+ - Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật
+ - Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật( tiếp)
+ - Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

Chương IV. Sinh Sản

Sinh sản ở thực vật
+ - Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật
+ - Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật
+ - Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép
Sinh sản ở động vật
+ - Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật
+ - Bài 45 Sinh sản hữu tính ở thực vật
+ - Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản
+ - Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
+ - Bài 48. Ôn tập chương II, III, IV