SGK - Tiếng anh

Lesson Four: Phonics Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


Script:

mom: mẹ

nurse: y tá

orange: cam

pen: bút

2. Listen and chant

Click here to listen

This is my mom, m, m, mom. This is my nurse, n, n, nurse.

This is my orange, o, o, orange. This is my pen, p, p, pen.

Dịch:

Đây là mẹ tôi "m, m, mom". Đây là cô y tá của tôi "n,n, nurse"

Đây là cam của tôi, "o, o, orange". Đây là bút của tôi "p, p, pen"

3. Listen to the sounds and connect the letters.

Click here to listen

Script:

m, mom

n, nurse

o, orange

m, mom

p, pen

p, pen

o, orange

4. Read and circle the sounds m, n, o, p at the start of the words.

My mom is a nurse.

She has an orange and a pen.

She can eat the orange.

She can write with the pen.

Hướng dẫn:

My mom is a nurse.

She has an orange and a pen.

She can eat the orange.

She can write with the pen.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345