SGK - Tiếng anh

Lesson Four: Phonics Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

three: 3

bath: bồn tắm

teeth: hàm răng.

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

Baby Theodore's in the bath,

One, two, three.

Baby Theodore counts his teeth,

One, two, three.

Dịch:

Theodore nhỏ bé trong bồn tắm,

Một, hai, ba.

Theodore nhỏ bé đếm răng,

Một, hai, ba.

3. Read the chant again. Circle the th sounds.

4. Look at the picture and circle the correct sound.

Hướng dẫn:

2. ten: 10 - t

3. three: 3 – th

4. seesaw : cầu bập bênh - s

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345