SGK - Tiếng anh

Lesson One: Words Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


2. Listen and chant.

Click here to listen


Script:

arms: cánh tay

nose: mũi

face: khuôn mặt

legs: ống chân

3. Listen and read.

Script:

1. A. Let's put on sunscreen. First, my arms.

B. These are my arms.

2. A. Now, my nose.

B. This is my nose.

A. That’s right.

3. A. Put it on your arms, your nose, your face, and your legs.

B. Ok, Rosy.

4. B. Look, Rosy.

A. Oh, no!

Dịch:

1. A. Hãy bôi kem chống nắng. Trước tiên, bôi tay của chị.

B. Đây là tay của em.

2. A. Bây giờ, mũi của chị.

B. Đây là mũi của em.

A. Đúng vậy

3. A. Bôi lên tay của em, mũi của em, mặt của em, chân của em.

B. Ok, Rosy.

4. B. Nhìn này, Rosy.

A. Ôi, không!

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345