SGK - Tiếng anh

Lesson Three: Song Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
1. Listen , point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

tiger: hổ

snake: rắn

parrot: vẹt

2. Listen and sing.

Click here to listen


3. Sing and do.

Script:

Let's go to the zoo!

Hear the tigers growl, growl,

Growl, growl, growl, growl.

Hear the tigers growl, growl.

Hip, hip, hip hooray!

Let's go to the zoo, zoo, zoo!

What about you, you , you?

You can come too, too, too.

Let's go to the zoo, zoo, zoo!

Hear the snackes hiss, hiss, …

Let's go to the zoo, zoo, zoo …

Hear the parrots squawk, squawk, …

Let's go to the zoo, zoo, zoo …

Dịch:

Hãy tới vườn thú.

Nghe tiếng hổ gầm gừ, gầm gừ,

Grừ, grừ, grừ, grừ

Nghe tiếng hổ gầm gừ, gầm gừ

Hip, hip, hip, hoan hô!

Hãy tới vườn thú, vườn thú,vườn thú!

Bạn thì sao???

Bạn cũng có thể đến.

Hãy đến vườn thú, vườn thú, vườn thú!

Hãy nghe con sắn hiss, hiss…

Hãy đến vườn thú, vườn thú, vườn thú…

Hãy nghe con vẹt squawk, squawk…

Hãy đến vườn thú, vườn thú, vườn thú…

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345