SGK - Tiếng anh

Lesson Three Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 2
1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


Script:

one: 1

two: 2

three: 3

four : 4

five: 5

six: 6

seven: 7

eight: 8

nine: 9

ten: 10

2. Listen and check (v)

Click here to listen

3. Look at the picture again. Point, ask, and answer.

How old are you? => I'm seven.

Hướng dẫn:

one: How old are you? => I'm one.

two: How old are you? => I'm two.

three: How old are you? => I'm three.

four: How old are you? => I'm four.

five: How old are you? => I'm five.

six: How old are you? => I'm six.

seven: How old are you? => I'm seven.

eight: How old are you? => I'm eight.

nine: How old are you? => I'm nine.

ten: How old are you? => I'm ten.

4. Listen and point.

Click here to listen


5. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

Sunday: chủ nhật

Monday: thứ Hai

Tuesday: thứ Ba

Wednesday : thứ Tư

Thursday: thứ Năm

Friday: thứ Sáu

Saturday: thứ Bảy

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345