SGK - Tiếng anh

Lesson Two: Grammar Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen


Script:

one arm.

two arms.

These are my arms.

This is my nose.

Dịch:

1 tay

2 tay

Đây là những cánh tay của tôi.

Đây là mũi của tôi.

3. Look, say, and circle.

 Hướng dẫn:

2. arms

3. leg

4. arm

4. Write: This is / these are

Hướng dẫn:

1. b. This is my nose.

2. These are

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345