SGK - Tiếng anh

Lesson Two: Grammar Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

 

Script:

I have two sandwiches.

I don't have my lunchbox.

I have an apple.

Dịch:

Tôi có 2 cái bánh mì kẹp.

Tôi không có hộp ăn trưa.

Tôi có 1 quả táo.

3. Look and say

cookies / a drink / a sandwich / a banana

+ I don't have a drink.

+I have …

Hướng dẫn:

2. I have cookies.

3. I don't have a sandwich.

4. I have a banana.

4. Look again and write

I have / I don't have

1. I don't have  a drink.

2. _________ cookies.

3. __________ a  sandwich.

4. __________ a banana.

Hướng dẫn:

2. I have

3. I don't have

4. I have

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345