SGK - Tiếng anh

Review 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
1. Circle the odd-one-out. Write.

1. doctor / nurse / frisbee / pilot. frisbee

2. goal / teacher / seesaw / slide. ___

3. sister / dad / brother / ice cream. ___

4. mom / firefighter / police officer / pilot. ___

5. goal / cousin / tree / pool. ____

Hướng dẫn:

2. goal / teacher / seesaw / slide.

3. sister / dad / brother / ice cream.

4. mom / firefighter / police officer / pilot.

5. goal / cousin / tree / pool.

Dịch:

1. bác sĩ / y tá / đĩa bay ném / phi công.

2. khung thành / giáo viên/ cầu bập bênh / cầu trượt.

3. chị gái / bố / anh trai / kem

4. mẹ / lính cứu hỏa / cảnh sát / phi công.

5. khung thành / em họ / cây / hồ bơi.

2. Number the picture.

Hướng dẫn:

hàng trên, từ trái sang phải:

3: grandma => 4: grandpa => 2: dad => 7: mom

hàng dưới, từ trái sang phải:

6: cousin => 5: brother

3. Write: He's / She's

Hướng dẫn:

2. She's

3. He's

4. She's

4. Look at the picture again and write.

1. It's under the box.

2. Where's the book? It's ___ the bag.

3. Where's the teddy bear? It's ___ the box.

Hướng dẫn:

2. in

3. in

5. Write the letters.

Hướng dẫn:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v , w, x, y, z.

6. Read and color.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345