SBT - Toán

TOÁN LỚP 2 TẬP 1

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
+ - Bài 1. Ôn tập các số đến 100
+ - Bài 2. Ôn tập các số đến 100 (Tiếp theo)
+ - Bài 7. Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
+ - Bài 11. Phép cộng có tổng bằng 10
+ - Bài 14. 9 cộng với với một số: 9 + 5
+ - Bài 18. 8 cộng với một số 8 + 5
+ - Bài 22. Hình chữ nhật - Hình tứ giác
3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
+ - Bài 43. Tìm một số hạng trong một tổng
+ - Bài 45. Số tròn chục trừ đi một số
+ - Bài 46. 11 trừ đi một số: 11 – 5
+ - Bài 50. 12 trừ đi một số: 12 – 8
+ - Bài 55. 13 trừ đi một số: 13 – 5
+ - Bài 59. 14 trừ đi một số: 14 – 8
+ - Bài 63. 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
+ - Bài 64. 55 – 8; 56 – 7 ; 37 – 8; 68 – 9
+ - Bài 65. 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29
+ - Bài 75. Thực hành xem đồng hồ
4. ÔN TẬP

TOÁN LỚP 2 TẬP 2

5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
+ - Bài 99: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc
+ - Bài 107: SỐ BỊ CHIA , SỐ CHIA – THƯƠNG
+ - Bài 111 :TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP NHÂN
+ - Bài 121 : THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ
+ - Bài 125: CHU VI HÌNH TAM GIÁC – CHU VI HÌNH TỨ GIÁC
+ - Bài 127: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
+ - Bài 128: Số 0 trong phép nhân và phép chia
6. Các số trong phạm vi 1000
+ - Bài 132 : Đơn vị, chục, trăm, nghìn
+ - Bài 133: SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM
+ - Bài 134: CÁC SỐ TRÒN CHỤC TỪ 110 ĐẾN 200
+ - Bài 135: CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110
+ - Bài 136: CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200
+ - Bài 137: CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
+ - Bài 138: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
+ - Bài 144: VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM, CHỤC, ĐƠN VỊ
+ - Bài 145: PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000
+ - Bài 147: PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000
7. ÔN TẬP CUỐI NĂM
+ - BÀI 155: ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
+ - Bài 156: ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 (TIẾP THEO)
+ - Bài 157: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
+ - BÀI 158: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ( tiếp theo)
+ - BÀI 159: ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
+ - Bài 160: ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA (TIẾP THEO)
+ - Bài 161: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG
+ - BÀI 162: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG ( tiếp theo)
+ - BÀI 164: ÔN TẬP HÌNH HỌC ( tiếp)