SBT - Toán

TOÁN LỚP 3 TẬP 1

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
+ - Bài 1. Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
+ - Bài 2. Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
+ - Bài 4. Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
+ - Bài 6. Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
+ - Bài 14. Xem đồng hồ (tiếp theo)
2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
+ - Bài 19. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
+ - Bài 20. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
+ - Bài 24. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
+ - Bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
+ - Bài 28. Phép chia hết và phép chia có dư
+ - Bài 32. Gấp một số lên nhiều lần
+ - Bài 40. Góc vuông, góc không vuông
+ - Bài 41. Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
+ - Bài 43. Bảng đơn vị đo độ dài
+ - Bài 45. Thực hành đo độ dài
+ - Bài 46. Thực hành đo độ dài (tiếp theo)
+ - Bài 48. Bài toán giải bằng hai phép tính
+ - Bài 49. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
+ - Bài 53. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
+ - Bài 55. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
+ - Bài 57. Bảng chia 8
+ - Bài 59. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
+ - Bài 67. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
+ - Bài 68. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
+ - Bài 69. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
+ - Bài 70. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
+ - Bài 75. Làm quen với biểu thức
+ - Bài 76. Tính giá trị của biểu thức
+ - Bài 77. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
+ - Bài 79. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

VỞ BÀI TẬP TOÁN 3 TẬP 2

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000
+ - Bài 88. Các số có bốn chữ số
+ - Bài 93. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
+ - Bài 95. So sánh các số trong phạm vi 10 000
+ - Bài 97. Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
+ - Bài 99. Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
+ - Bài 104. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
+ - Bài 105*. Vẽ trang trí hình tròn
+ - Bài 106. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
+ - Bài 108. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
+ - Bài 115. Làm quen với chữ số La Mã
+ - Bài 119. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000
+ - Bài 127. Các số có năm chữ số
+ - Bài 129. Các số có năm chữ số (tiếp theo)
+ - Bài 131. Số 100 000 - Luyện tập
+ - Bài 132. So sánh các số trong phạm vi 100 000
+ - Bài 135. Diện tích của một hình
+ - Bài 136. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
+ - Bài 137. Diện tích hình chữ nhật
+ - Bài 141. Phép cộng các số trong phạm vi 100 000
+ - Bài 143. Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
+ - Bài 147. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
+ - Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
5. ÔN TẬP CUỐI NĂM
+ - Bài 162. Ôn tập về đại lượng
+ - Tự kiểm tra - Ôn tập cuối năm