SGK - Toán

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng và phép trừ
2. Phép nhân
+ - Luyện tập trang 68 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập chung trang 75 SGK Toán lớp 4
3. Phép chia
+ - Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
+ - Chia cho số có hai chữ số
+ - Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
+ - Luyện tập trang 83 SGK Toán 4
+ - Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83
+ - Luyện tập trang 84 SGK Toán 4
+ - Thương có chữ số 0
+ - Chia cho số có ba chữ số
+ - Luyện tập trang 87 SGK Toán 4
+ - Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
+ - Luyện tập trang 89 SGK Toán 4
+ - Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4
+ - Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

CHƯƠNG III : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3
+ - Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập chung trang 99 SGK Toán lớp 4
2. Giới thiệu hình bình hành
+ - Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 4

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. Phân số
+ - Phân số và phép chia số tự nhiên
+ - Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
+ - Luyện tập trang 114 SGK Toán lớp 4
+ - Quy đồng mẫu số các phân số
+ - Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
+ - Luyện tập trang 117, 118 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập chung trang 118 SGK Toán lớp 4
+ - So sánh hai phân số cùng mẫu số
+ - Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 4
+ - So sánh hai phân số khác mẫu số
+ - Luyện tập trang 122 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập chung trang 123 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập trang 123 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập trang 124 SGK Toán lớp 4
2. Các phép tính với phân số
+ - Phép cộng phân số (tiếp theo)
+ - Luyện tập trang 128 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán lớp 4
+ - Phép trừ phân số (tiếp theo)
+ - Luyện tập chung trang 131 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập trang 134 SGK Toán 4
+ - Luyện tập trang 136 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập chung trang 137 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập chung trang 138 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập chung trang 139 SGK Toán lớp 4
3. Giới thiệu hình thoi
+ - Luyện tập trang 143 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập chung trang 144 SGK Toán lớp 4

CHƯƠNG V: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số
+ - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
+ - Luyện tập trang 148 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập trang 149 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập chung trang 149 SGK Toán lớp 4
+ - Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
+ - Luyện tập trang 151 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập trang 151 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập chung trang 152 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập chung trang 153 SGK Toán lớp 4
2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng
+ - Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
+ - Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
+ - Thực hành trang 158 SGK Toán lớp 4
+ - Thực hành trang 159 SGK Toán lớp 4

CHƯƠNG VI: ÔN TẬP

+ - Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
+ - Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
+ - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
+ - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
+ - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
+ - Ôn tập về các phép tính với phân số
+ - Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
+ - Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
+ - Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
+ - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
+ - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
+ - Ôn tập về hình học (tiếp theo)
+ - Ôn tập về tìm số trung bình cộng
+ - Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
+ - Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
+ - Luyện tập chung trang 176 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập chung trang 177 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 4
+ - Luyện tập chung trang 179 SGK Toán lớp 4