SBT - Tiếng việt

TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 1

TUẦN 1
+ - Chính tả - Tuần 1 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 2
+ - Chính tả - Tuần 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 3
+ - Chính tả - Tuần 3 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 4
+ - Chính tả - Tuần 4 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 5
+ - Chính tả - Tuần 5 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 6
+ - Chính tả - Tuần 6 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 7
+ - Chính tả - Tuần 7 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 8
+ - Chính tả - Tuần 8 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 9
+ - Chính tả - Tuần 9 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 10 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1
+ - Tiết 1 - Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4
+ - Tiết 2 - Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4
+ - Tiết 3 - Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4
+ - Tiết 4 - Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4
+ - Tiết 5 - Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4
+ - Tiết 6 - Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4
+ - Tiết 7 - Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4
+ - Tiết 8 - Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4
TUẦN 11
+ - Chính tả - Tuần 11 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 12
+ - Chính tả - Tuần 12 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 13
+ - Chính tả - Tuần 13 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 14
+ - Chính tả - Tuần 14 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 15
+ - Chính tả - Tuần 15 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 16
+ - Chính tả - Tuần 16 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 17
+ - Chính tả - Tuần 17 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1
TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1
+ - Tiết 1 - Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1 - Tiếng Việt 4
+ - Tiết 2 - Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1 - Tiếng Việt 4
+ - Tiết 3 - Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1 - Tiếng Việt 4
+ - Tiết 4 - Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1 - Tiếng Việt 4
+ - Tiết 5 - Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1 - Tiếng Việt 4
+ - Tiết 6 - Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1 - Tiếng Việt 4
+ - Tiết 7 - Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1 - Tiếng Việt 4
+ - Tiết 8 - Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1 - Tiếng Việt 4

TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 2

TUẦN 19
+ - Chính tả - Tuần 19 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tập làm văn : Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật
TUẦN 20
+ - Chính tả - Tuần 20 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
TUẦN 21
+ - Chính tả - Tuần 21 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tập làm văn : Trả bài văn miêu tả đồ vật
TUẦN 22
+ - Chính tả - Tuần 22 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
TUẦN 23
+ - Chính tả - Tuần 23 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
TUẦN 24
+ - Chính tả - Tuần 24 - Vở bài tập Tiếng việt 4 tập 2
TUẦN 25
+ - Chính tả - Tuần 25 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
TUẦN 26
+ - Chính tả - Tuần 26 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
TUẦN 27
+ - Chính tả - Tuần 27 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tập làm văn : Trả bài văn miêu tả cây cối
TUẦN 28
+ - Tiết 1 - Ôn tập giữa học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tiết 2 - Ôn tập giữa học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tiết 3 - Ôn tập giữa học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tiết 4 - Ôn tập giữa học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tiết 5 - Ôn tập giữa học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tiết 6 - Ôn tập giữa học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tiết 7 - Ôn tập giữa học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tiết 8 - Ôn tập giữa học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
TUẦN 29
+ - Chính tả - Tuần 29 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
TUẦN 30
+ - Chính tả - Tuần 30 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
TUẦN 31
+ - Chính tả - Tuần 31 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
TUẦN 32
+ - Chính tả - Tuần 32 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
TUẦN 33
+ - Chính tả - Tuần 33 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
TUẦN 34
+ - Chính tả - Tuần 34 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tập làm văn : Trả bài văn miêu tả con vật
TUẦN 35
+ - Tiết 1 - Ôn tập cuối học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tiết 2 - Ôn tập cuối học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tiết 3 - Ôn tập cuối học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tiết 6 - Ôn tập cuối học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tiết 7 - Ôn tập cuối học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
+ - Tiết 8 - Ôn tập cuối học kì 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2