SBT - Toán

TOÁN LỚP 4 TẬP 1

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
+ - Bài 1. Ôn tập các số đến 100 000
+ - Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp theo)
+ - Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
+ - Bài 4. Biểu thức có chứa một chữ
+ - Bài 6. Các số có 6 chữ số
+ - Bài 9. So sánh các số có nhiều chữ số
+ - Bài 11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
+ - Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
+ - Bài 16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
+ - Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng
+ - Bài 22. Tìm số trung bình cộng
+ - Bài 25. Biểu đồ (tiếp theo)
CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC
+ - Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ
+ - Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cộng
+ - Bài 34. Biểu thức có chứa ba chữ
+ - Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng
+ - Bài 37. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
+ - Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
+ - Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc
+ - Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc
+ - Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song
+ - Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật
+ - Bài 49. Nhân một số với một chữ số
+ - Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân
+ - Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... chia cho số 10, 100, 1000,...
+ - Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân
+ - Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
+ - Bài 56. Nhân một số với một tổng
+ - Bài 57. Nhân một số với một hiệu
+ - Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
+ - Bài 62. Nhân với số với ba chữ số
+ - Bài 63. Nhân với số có ba chữ số
+ - Bài 67. Chia cho số có một chữ số
+ - Bài 69. Chia một số cho một tích
+ - Bài 70. Chia một tích cho một số
+ - Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0
+ - Bài 72. Chia cho số có hai chữ số
+ - Bài 73. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
+ - Bài 75.Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
+ - Bài 78. Chia cho số có ba chữ số
+ - Bài 80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

TOÁN LỚP 4 TẬP 2

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH
+ - Bài 84. Dấu hiệu chia hết cho 2
+ - Bài 85. Dấu hiệu chia hết cho 5
+ - Bài 87. Dấu hiệu chia hết cho 9
+ - Bài 94. Diện tích hình bình hành
CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI
+ - Bài 107. So sánh hai phân số có cùng mẫu số
+ - Bài 109. So sánh hai phân số khác mẫu số
+ - Bài 125. Tìm phân số của một số
CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ
+ - Bài 138. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
+ - Bài 142. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
CHƯƠNG 6. ÔN TẬP
+ - Bài 158, Ôn tập về biểu đồ