SBT - Tiếng việt

TIẾNG VIỆT LỚP 5 TẬP 1

TUẦN 1
+ - Chính tả - Tuần 1 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
TUẦN 2
+ - Chính tả - Tuần 2 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
TUẦN 3
+ - Chính tả - Tuần 3 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
TUẦN 4
+ - Chính tả - Tuần 4 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
+ - Tập làm văn - Tả cảnh (chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)
TUẦN 5
+ - Chính tả - Tuần 5 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
TUẦN 6
+ - Chính tả - Tuần 6 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
TUẦN 7
+ - Chính tả - Tuần 7 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
TUẦN 8
+ - Chính tả - Tuần 8 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
+ - Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh (dựng đoạn mở bài, kết bài)
TUẦN 9
+ - Chính tả - Tuần 9 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
TUẦN 10 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1
+ - Tiết 3 - Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì 1
+ - Tiết 5 - Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì 1
+ - Tiết 8 - Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì 1
TUẦN 11
+ - Chính tả - Tuần 11 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
TUẦN 12
+ - Chính tả - Tuần 12 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
TUẦN 13
+ - Chính tả - Tuần 13 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
TUẦN 14
+ - Chính tả - Tuần 14 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
+ - Tập làm văn - Luyện tập làm biên bản cuộc họp (Chuẩn bị cho bài luyện tập)
TUẦN 15
+ - Chính tả - Tuần 15 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
TUẦN 16
+ - Chính tả - Tuần 16 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
+ - Tả người (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)

TIẾNG VIỆT LỚP 5 TẬP 2

Tuần 19
+ - Chính tả - Tuần 19 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
Tuần 20
+ - Chính tả - Tuần 20 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
Tuần 21
+ - Chính tả - Tuần 21 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
+ - Tập làm văn - Trả bài văn tả người
Tuần 22
+ - Chính tả - Tuần 22 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
Tuần 23
+ - Chính tả - Tuần 23 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
+ - Tập làm văn - Trả bài văn kể chuyện
Tuần 24
+ - Chính tả - Tuần 24 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
Tuần 25
+ - Chính tả - Tuần 25 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
Tuần 26
+ - Chính tả - Tuần 26 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
+ - Tập làm văn - Trả bài văn tả đồ vật
Tuần 27
+ - Chính tả - Tuần 27 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
Tuần 28
Tuần 29
+ - Chính tả - Tuần 29 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
+ - Tập làm văn - Trả bài văn tả cây cối
Tuần 30
+ - Chính tả - Tuần 30 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
Tuần 31
+ - Chính tả - Tuần 31 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
Tuần 32
+ - Chính tả - Tuần 32 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
+ - Tập làm văn - Trả bài văn tả con vật
+ - Tập làm văn - Tả cảnh (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)
Tuần 33
+ - Chính tả - Tuần 33 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
Tuần 34
+ - Chính tả - Tuần 34 - Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
+ - Tập làm văn - Trả bài văn tả cảnh
+ - Tập làm văn - Trả bài văn tả người trang 102
Tuần 35