SBT - Toán

TOÁN LỚP 5 TẬP 1

CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
+ - Bài 1. Ôn tập Khái niệm về phân số
+ - Bài 2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
+ - Bài 3. Ôn tập: So sánh hai phân số
+ - Bài 4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
+ - Bài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
+ - Bài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
+ - Bài 16. Ôn tập và bổ sung về giải toán
+ - Bài 18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
+ - Bài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
+ - Bài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
+ - Bài 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
+ - Bài 25. Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích
CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
+ - Bài 33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
+ - Bài 34: Hàng của số thập phân - Đọc, viết số thập phân
+ - Bài 37. So sánh hai phân số thập phân
+ - Bài 40. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
+ - Bài 42. Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
+ - Bài 43. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
+ - Bài 50. Tổng nhiều số thập phân
+ - Bài 52. Trừ hai số thập phân
+ - Bài 55. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
+ - Bài 56. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.....
+ - Bài 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân
+ - Bài 63. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
+ - Bài 65. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...
+ - Bài 66. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
+ - Bài 68. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
+ - Bài 70. Chia một số thập phân cho một số thập phân
+ - Bài 75. Giải toán về tỉ số phần trăm
+ - Bài 77. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
+ - Bài 79. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
+ - Bài 83. Giới thiệu máy tính bỏ túi
+ - Bài 84. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC

TOÁN LỚP 5 TẬP 2

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC
+ - Bài 94. Hình tròn. Đường tròn
+ - Bài 100. Giới thiệu biểu đồ hình quạt
+ - Bài 104. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
+ - Bài 105. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
+ - Bài 107. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
+ - Bài 110. Thể tích của một hình
+ - Bài 111. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
+ - Bài 114. Thể tích hình hộp chữ nhật
+ - Bài 115. Thể tích hình lập phương
+ - Bài 118*. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
CHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
+ - Bài 122. Bảng đơn vị đo thời gian
+ - Bài 123. Cộng số đo thời gian
+ - Bài 124. Trừ số đo thời gian
+ - Bài 126. Nhân số đo thời gian với một số
+ - Bài 127. Chia số đo thời gian cho một số
CHƯƠNG 5. ÔN TẬP
+ - Bài 139. Ôn tập về số tự nhiên
+ - Bài 146. Ôn tập về đo diện tích
+ - Bài 147. Ôn tập về đo thể tích
+ - Bài 148. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
+ - Bài 149. Ôn tập về đo thời gian
+ - Bài 158. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
+ - Bài 159. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
+ - Bài 161. Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
+ - Bài 164. Một số dạng bài toán đã học
+ - Bài 168. Ôn tập về biểu đồ