SGK - Công nghệ

PHẦN I. TRỒNG TRỌT

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT
+ - Bài 1. Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt
+ - Bài 2. Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng
+ - Bài 4. Thực Hành : Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản
+ - Bài 5. Thực Hành : Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu
+ - Bài 8. Thực Hành : Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường
+ - Bài 9. Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường
+ - Bài 14.Thực Hành : Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại
CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT
+ - Bài 17.Thực Hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm
+ - Bài 18. Thực Hành : Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống

PHẦN II. LÂM NGHIỆP

CHƯƠNG I. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG
+ - Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng
+ - Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng
+ - Bài 25. Thực Hành : Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất
CHƯƠNG II . KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG

PHẦN III . CHĂN NUÔI

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI
+ - Bài 30. Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi
+ - Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
+ - Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi
+ - Bài 35. Thực Hành : Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
+ - Bài 36. Thực Hành : Nhận biết một số giống lợn ( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều ?
+ - Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
+ - Bài 41 .Thực Hành : Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt
+ - Bài 42. Thực hành : Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men
+ - Bài 43. Thực Hành : Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.
CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI
+ - Bài 48. Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà

PHẦN IV. THUỶ SẢN

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THUỶ SẢN
+ - Bài 49. Vai trò , nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản
+ - Bài 51. Thực Hành : Xác định nhiệt độ ,độ trong , và độ pH của nước nuôi thuỷ sản
+ - Bài 53. Thực Hành : Quan xát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm ,cá )
CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THUỶ SẢN
+ - Bài 54. Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm cá)
+ - Bài 55. Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản