SGK - Địa lí

Phần một . THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

Phần hai. CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ

Chương I - MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG
+ - Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
Chương II - MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA
Chương III - MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
Chương IV - MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH
Chương V - MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC

Chương VI. CHÂU PHI
+ - Bài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)
+ - Bài 28. Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi
+ - Bài 33. Các khu vực châu Phi (tiếp theo)
+ - Bài 34. Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi
Chương VII - CHÂU MĨ
+ - Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp
+ - Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
+ - Bài 46. Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy núi An-Đét
Chương VIII - CHÂU NAM CỰC
Chương IX - CHÂU ĐẠI DƯƠNG
+ - Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a
Chương X - CHÂU ÂU
+ - Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu
+ - Bài 61. Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu