SBT - Địa lí

CHƯƠNG I : MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG.

CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA.

CHƯƠNG III: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC.

CHƯƠNG IV: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH.

CHƯƠNG V: MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI.

PHẦN BA: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CÁC CHÂU LỤC

CHƯƠNG VI: CHÂU PHI
+ - Bài 28: Thực hành. Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi
CHƯƠNG VII: CHÂU MĨ
+ - Bài 40: Thực hành : Tìm hiểu về vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời"
+ - Bài 46: Thực hành : Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy núi An-đét
CHƯƠNG VIII: CHÂU NAM CỰC
CHƯƠNG IX: CHÂU ĐẠI DƯƠNG
+ - Bài 50: Thực hành : Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ố-xtray-li-a
CHƯƠNG X: CHÂU ÂU
+ - Bài 53: Thực hành : Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu.

PHẦN MỘT : THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

PHẦN HAI : CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ

Bài 58: Khu vực Nam Âu