SGK - Công nghệ

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC
+ - Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống
+ - Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể
+ - Bài 5, Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện
+ - Bài 7. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ các khối tròn xoay
CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT
+ - Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
+ - Bài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren
+ - Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản
+ - Bài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giản

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ
+ - Bài 19. Bài tập thực hành : Vật liệu cơ khí
+ - Bài 23 .Thực Hành : Đo và vạch dấu
CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
+ - Bài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiết
CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN
+ - Bài 34 .Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện
+ - Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện
CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH
+ - Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện
+ - Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang
+ - Bài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện
+ - Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ: Quạt điện, máy bơm nước
+ - Bài 45. Thực Hành : Quạt điện
+ - Bài 47. Thực Hành: Máy biến áp
+ - Bài 49. Thực Hành :Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình
CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
+ - Bài 51. Thiết bị đóng- cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
+ - Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng - cắt và lấy điện
+ - Bài 54. Thực Hành: Cầu trì
+ - Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện
+ - Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
+ - Bài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điện