SGK - Địa lí

PHẦN MỘT: THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (tiếp theo)

XI. CHÂU Á
+ - Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á
+ - Bài 6. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á
XII. TỔNG KẾT ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÍ CÁC CHÂU LỤC

PHẦN HAI: ĐỊA LÍ VIỆT NAM

ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
+ - Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam
+ - Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam