SBT - Địa lí

Chương 1: Châu Á

+ - Bài 6. Thực hành: Đọc phân tích lược đồ, phân bố dân cư và các thành phố lớn của Châu Á
+ - Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước Châu Á
+ - Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam
+ - Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu địa phương