SBT - Giáo dục công dân

Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Bài 2: Liêm khiết

Bài 3: Tôn trọng người khác

Bài 4: Giữ chữ tín

Bài 5: Pháp luật và kỷ luật

Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Bài 10: Tự lập

Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

Bài 12: Quyền và nghĩ vụ của công dân trong gia đinh

Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội

Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí , cháy, nổ và các chất độc hại

Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bài 19: Quyền tự do ngôn luận

Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam