SBT - Tiếng anh mới

Unit 1: LEISURE ACTIVITES - Hoạt Động Giải Trí

Unit 2: LIFE IN THE COUNTRY SIDE - Cuộc Sống Ở Nông Thôn

Unit 3: PEOPLES OF VIETNAM - Con Người Việt Nam

TEST YOURSELF 1 - Tự Kiểm Tra 1

Unit 4: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS - Phong Tục Và Truyền Thống

Unit 5: FESTIVALS IN VIETNAM - Những Lễ Hội Ở Việt Nam

Unit 6: FOLK TALES - Những Câu Chuyện Dân Gian

TEST YOURSELF 2 - Tự Kiểm Tra 2

Unit 7. POLLUTION - Sự ô nhiễm

UNIT 8. ENGLISH SPEAKING COUNTRIES - Những quốc gia nói tiếng Anh

Unit 9. NATURAL DISASTERS - Thiên tai

TEST YOURSELF 3 - Tự kiểm tra 3

Unit 10. COMMUNICATION - Sự giao tiếp

Unit 11. SCIENCE AND TECHNOLOGY - Khoa học & Công nghệ

Unit 12. LIFE ON OTHER PLANETS - Sự sống trên các hành tinh khác

TEST YOURSELF 4 - Tự kiểm tra 4