SGK - Tiếng anh

Unit 1: My Friends - Bạn của tôi

Unit 2: Making arrangements - Sắp xếp

Unit 3: At home - Ở nhà

Unit 4: Our past - Quá khứ của chúng ta

Unit 5: Study Habits - Thói quen học tập

Unit 6: The young pioneers club - Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong

Unit 7: My neighborhood - Láng giềng của tôi

Unit 8: Country life and city life - Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị

Unit 9: A first - Aid course - Khoá học cấp cứu

Unit 10: Recycling - Tái chế

Unit 11: Travelling around Viet Nam - Du lịch vòng quanh Việt Nam

Unit 12: A vacation abroad - Kì nghỉ ở nước ngoài

Unit 13: Festivals - Lễ hội

Unit 14: Wonders of the world - Kì quan của thế giới

Unit 15: Computers - Máy vi tính

Unit 16: Inventions - Các phát minh

Tổng hợp từ vựng lớp 8 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 8