SGK - Tin học

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính

Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

Bài 5: Từ bài toán đến chương trình

Bài 6: Câu lệnh điều kiện

Bài 7: Câu lệnh lặp

Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước

Bài 9: Làm việc với dãy số