SGK - Hóa học

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

+ - Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit
+ - Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

+ - Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

+ - Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

+ - Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

+ - Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit
+ - Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit