SBT - Địa lí

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

ĐỊA LÍ KINH TẾ

+ - Bài 10. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
+ - Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
+ - Bài 16. Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

+ - Bài 19. Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi Bắc Bộ
+ - Bài 22. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số , sản lượng lương thực, và bình quân lương thực theo đầu người
+ - Bài 27. Thực hành: kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ
+ - Bài 30. Thực hành so sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
+ - Bài 37. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành công nghiệp thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
+ - Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo (tiếp theo)
+ - Bài 40. Thực hành đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu vể ngành công nghiệp dầu khí