SBT - Tiếng anh mới

Unit 1: Local Environment - Môi trường địa phương

Unit 2 - City life - Cuộc sống thành thị

Unit 3: Teen stress and pressure - Áp lực tuổi trẻ

Test Yourself 1 - Kiểm tra cá nhân 1

Unit 4 - Life in the past - Cuộc sống ngày xưa

Unit 5: Wonders of Viet Nam - Việt Nam diệu kỳ

Unit 6: Viet Nam: Then and Now - Việt Nam xưa và nay

Test Yourself 2 - Kiểm tra cá nhân 2

Unit 7 - Recipes And Eating Habits - Công thức và thói quen ăn uống

Unit 8 - Tourism - Du lịch

Unit 9 - English in the world - Tiếng Anh trên thế giới

Test Yourself 3 - Kiểm tra cá nhân 3

Unit 10 - Space Travel - Du hành vũ trụ

Unit 11 - Changing Roles In Society - Thay đổi trong quy tắc xã hội

Unit 12 - My Future Career - Nghề nghiệp tương lai của bản thân

Test Yourself 4 - Kiểm tra cá nhân 4