SGK - Sinh học

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
+ - Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ
+ - Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN
+ - Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ
+ - Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
+ - Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến
CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
+ - Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
+ - Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
+ - Bài 45-46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI
+ - Bài 51-52: Thực hành: Hệ sinh thái
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
+ - Bài 56- 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
+ - Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương